Informace k ochraně osobních údajů

Správce: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 5,  JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D., soudní exekutor v Praze 5, Malátova 645/18, 150 00.

V tomto informačním memorandu soudního exekutora naleznete informace o tom, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje. Naleznete zde také informace o právech v oblasti zpracování osobních údajů.

Osobní údaje zpracovává soudní exekutor v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR), a dále v souladu se zákony ČR, zejména oprávněními a povinnostmi soudního exekutora danými zákonem č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, dále jen EŘ, zák. č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů dále jen OSŘ, zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zákonem č. 133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb. o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem dále jen exekutorský tarif, ET, vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 331/2001 Sb. o centrální evidenci exekucí ve znění pozdějších předpisů, dále jen vyhláška o CEE, vyhláškou č. 418/2001 Ministerstva spravedlnosti o postupech při výkonu exekuční a další činnosti ve znění pozdějších předpisů, jakož i v souladu s pravidly obsaženými v dalších podzákonných předpisech, stavovských předpisech exekutorské komory a v našich vnitřních pracovních postupech. Soudní exekutor a jeho zaměstnanci jsou ze zákona povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli při provádění exekuční a další činnosti.

Soudní exekutor jako orgán veřejné moci respektuje plně důležitost ochrany osobních údajů účastníků řízení a jejich zástupců i dalších osob zúčastněných na řízení. Při zpracování osobních údajů proto postupujeme vždy tak, abychom:

· zpracovávali aktuální a přesné údaje, a to pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování a v souladu se zákonem,

· zpracovávali osobní údaje pouze po dobu potřebnou pro naplnění účelu zpracování a zákonných povinností a oprávnění soudního exekutora,

· maximálně zabezpečili osobní údaje, a to zejména přijetím vhodných opatření, která osobní údaje ochrání před jakýmkoli neoprávněným přístupem.

Kategorie osobních údajů

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

· Identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, adresy majetku povinných osob, rodné číslo, údaje o dokladech totožnosti, adresa trvalého bydliště, adresy předchozích známých bydlišť, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo či
místo podnikání, IČO.

· Další osobní údaje potřebné pro plnění našich povinností a oprávnění: čísla bankovních účtů, výše plateb a jejich historie, další údaje o majetku, závazcích a pohledávkách a jiných oprávněních povinné osoby, údaje o zaměstnavateli o plátci mzdy nebo jiného příjmu, o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení povinné osoby, případně další obdobné údaje, potřebné k provedení exekuce či realizaci veřejné dražby nebo úschovy a údaje o manželu případně bývalém manželu povinné osoby.

· Elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky, atd.

Získávání osobních údajů

Osobní údaje získáváme od účastníků řízení, od třetích osob v souladu s oprávněními k provádění lustrací v rámci exekučního řízení (§ 33 a.n. EŘ), z veřejně dostupných zdrojů nebo z vlastní činnosti. Poskytnutí osobních údajů potřebných k provádění exekuční a další činnosti konané z pověření soudu nebo jiného orgánu soudního exekutora je zákonným požadavkem nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na soudního exekutora vztahuje. Poskytnutí osobního údaje k další činnosti exekutora prováděné na základě žádosti žadatele je požadavkem smluvním nezbytným pro splnění požadavku žadatele.

Účel zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro výkon daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu. Účelem zpracování osobních údajů soudním exekutorem je plnění zákonných povinností a oprávnění soudního exekutora (viz též předpisy shora uvedené) jako orgánu veřejné moci. Doba uchovávání osobních údajů je dána zákonnými a normami, zejména kancelářským řádem exekutorské komory. Po splnění
účelu můžeme v určitých případech osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, než pro které byly shromážděny. Rovněž o těchto jiných účelech informujeme níže v této kapitole. Osobní údaje archivujeme po dobu stanovenou zákonem nebo dále uchováváme, abychom mohli vyřídit eventuální nároky, případně bránit naše práva a oprávněné zájmy (zejména po dobu běhu promlčecích lhůt). 

Osobní údaje zpracováváme:

· pro účely plnění našich zákonných oprávnění a povinností,

· pro účely ochrany našich oprávněných zájmů,

· pro účely uzavření smluv a pro účely plnění smlouvy,

· na základě souhlasu s poskytnutím osobních údajů pro účely marketingového využití osobních údajů, zejména pro zasílání obchodních sdělení.

Zpřístupňování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme jakožto správce osobních údajů. To znamená, že určujeme účely, pro které osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme (viz shora), a stanovujeme prostředky jejich zpracování. Pro plnění našich zákonných oprávnění a povinností jsme též povinni poskytovat osobní údaje třetím stranám, které jsou také v roli správců osobních údajů. Jedná se zejména o případy poskytování osobních údajů na vyžádání orgánům justice, policie, státnímu zastupitelství, orgánům státní finanční správy a dalším oprávněným osobám, jak nám to ukládá zákon. Dále jsme povinni poskytovat osobní údaje k plnění našich povinností vůči centrálním evidencím, zejména centrální evidenci exekucí, registru zahájených exekucí a při zveřejňování dokumentů, které nám umožňuje a ukládá zákon. Jsme také povinni poskytovat osobní údaje k plnění našich oprávnění a povinností zjišťovat majetek povinných osob či jejich manželů. Pokud jsme ze zákona povinni se podrobit kontrole oprávněných orgánů, zejména exekutorské komory, ministerstva
spravedlnosti soudu, orgánů státní finanční správy či dalším orgánům oprávněným kontrolovat plnění další zákonných povinností nebo auditu, pak osobní údaje předáváme též osobám, které kontrolu či audit provádějí. Osobní údaje též předáváme osobám s poštovní licencí, které provádějí přepravu a doručování zásilek. Zpracování osobních údajů jsme oprávněni k dosažení účelů uvedených v tomto informačním memorandu v nezbytném rozsahu využít též služeb externích zpracovatelů, zejména v následujících kategoriích: provozovatelé webových stránek, poskytovatelé četních  služeb, daňoví poradci, poskytovatelé detektivních a ochranných služeb. Se zpracovateli jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů tak, aby ochrana osobních údajů byla zaručena v maximální možné míře.

 

Formy zpracování osobních údajů

Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí našich smluvních partnerů. Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy tak, aby osobní údaje byly zabezpečeny v maximální možné míře a nemohly být zneužity. Zpracování osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Automatizované zpracování probíhá v našich informačních systémech, případně v informačních systémech našich zpracovatelů.
Osobní údaje jsou zpracovávány našimi pověřenými zaměstnanci či zpracovateli na základě smlouvy, jak shora uvedeno, Učinili jsme taková opatření, aby k osobním údajům měli přístup pouze zaměstnanci a zpracovatelé, kteří se podílejí na jejich zpracování, a také aby tito zaměstnanci a pracovatelé zachovávali mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dozvěděli při výkonu své práce. Se všemi našimi zpracovateli osobních údajů vždy uzavíráme písemnou smlouvu upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou dodržovány u nás. Dále bychom Vás rádi informovali, že neprovádíme žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

 

Práva v oblasti ochrany osobních
údajů

Osobní údaje zpracováváme transparentním způsobem. Během zpracování osobních údajů může ten, jehož se osobní údaje týkají využít následujících práv:

· Právo na přístup k osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme. Právo na přístup k osobním údajům realizuje účastník exekučního řízení, jeho právní nástupce a zástupce těchto osob nahlédnutím do spisu soudního exekutora za podmínek stanovených zákonem (§ 94 a.n. EŘ). Za podmínek stanovených týmž zákonem a exekutorským tarifem má účastník právo na pořízení opisů, výpisů a stejnopisů.

· Právo na opravu a doplnění osobních údajů v případě, že osoba zjistí, že o ní zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje.

· Právo na výmaz osobních údajů (resp. právo být zapomenut). Na žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených podmínek vymazat osobní údaje. Osobní údaje naopak nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné (např. existuje pro zpracování zákonná povinnost),

· Právo na omezení zpracování osobních údajů. Na žádost osoby můžeme za určitých, právními předpisy stanovených, podmínek omezit nakládání s osobními údaji. Pokud osoba uplatní právo na omezení zpracování a bude naplněna některá z těchto podmínek, provedeme v našich systémech záznam, že se na dané údaje vztahuje omezení, a takové údaje nebudeme zpravidla aktivně dále zpracovávat. Pokud pominou důvody pro omezení zpracování, omezení zpracování osobních údajů zrušíme.

· Právo na přenositelnost. V případě, že zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované, má osoba právo získat takové osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu a předat je jinému správci

· Pokud se osoba domnívá, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména GDPR, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržování povinností stanovených GDPR.

Osoba má rovněž právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovány

· pro účel plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,

· pro účel oprávněných zájmů správce či třetí strany,

· pro účely přímého marketingu, což zahrnuje také profilování s cílem přizpůsobit nabídku potřebám a zkvalitnit
poskytované služby.

Povinnost a oprávnění soudního exekutora činit úkony k provedení exekuce tím není dotčena.

Pokud osoba vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

V případě kvalifikovaného uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva budeme osobu informovat o způsobu vyřízení žádosti.

 

Všeobecná ustanovení

Tuto informaci memorandum průběžně kontrolujeme a můžeme jej příležitostně měnit (především aby byl dodržen soulad s právními předpisy a postupy ochrany osobních údajů). Aktualizované verze budou vždy k dispozici na našich webových stránkách.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: povereneceu@seznam.cz.Kontakt

Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D. soudní exekutor

Malátova 645/18
Praha 5
150 00


tel. 251 551 860
gsm 604 873 829
gsm 603 721 804
datová schránka - gqeswhz
www.eupraha5.cz

Pro úhrady a splátky: č. účtu 2105785472/2700, VS je číslo spisu